Fiódor Dostoyevski - Alfa y Omega
Fiódor Dostoyevski